+32 2 580 20 07 [email protected]

Privacy Verklaring

Double-U verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van klanten in functie van het leveren, ondersteunen en promotie van zijn goederen en diensten, communicatie en om fiscaal technische redenen.

Hieronder lees je hoe Double-U, met maatschappelijke zetel te Van Cauwelaertstraat 27, 1740 Ternat, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en verwerkt.

Double-U verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de klant te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Double-U verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Double-U verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het leveren, ondersteunen en ter promotie van zijn goederen en diensten. Dit zijn naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en BTW-nummer. Voor specifieke toepassingen kan het zijn dat er extra persoonsgegevens worden verwerkt. Dit gebeurt altijd na expliciete toestemming.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

  • Indien u hier de toestemming voor geeft(bij. Het ontvangen van een nieuwsbrief)
  • Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bijv. uw mailadres om een factuur op testuren).
  • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bijv. uw naam om een factuur op te maken).

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

  • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
  • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven).
  • Wij kunnen uw contactgegevens aan derden doorgeven ter ondersteuning van onze geleverde goederen en diensten (bijv. De helpdesk van een leverancier kan u contacteren om een probleem op te lossen)
  • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden tenzij met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Subcontractors

Double-U doet beroep op onderaannemers. Enerzijds voor de algemene werking van Double-u zelf; anderzijds product specifiek. Een lijst met onze onderaannemers vind je op deze link.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Zijn uw contactgegevens onjuist dan kan u contact opnemen via [email protected].

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met [email protected]

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Double-U opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Nog vragen of bedenkingen? Mail naar [email protected].